Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin organizacyjny

Wersja do pobrania: DOCXRegulamin organizacyjny.docx (31,97KB)


 

Załącznik nr 1  do uchwały nr 6/2015

Rady Nadzorczej Zakładu Komunalnego Głogówek Sp. z o.o.

 

Regulamin Organizacyjny Spółki

Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o.

 1. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Spółka działa pod nazwą „Zakład Komunalny Głogówek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.  Spółka ta w oznaczeniu swojej firmy może także używać skrótu: „ZK Głogówek Sp. z o.o.”
 2. Siedziba spółki mieści się w Głogówku.
 3. Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000549841 w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 4. Spółka prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także na obszarze innych państw.

§ 2

Przedmiotem działania Spółki jest (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności):

1. 36.00.Z - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

2. 37.00.Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

3. 38.11.Z - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,

4. 39.00.Z – działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z              gospodarką odpadami,
5. 43.22.Z - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

6. 68.32.Z - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
7. 78.30.Z - pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
8. 81.10.Z - działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,

9. 81.30.Z - działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni ,
10. 82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności   gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 3

 1. Spółka wykonuje usługi komunalne na rzecz gminy, ludności, podmiotów gospodarczych oraz w ramach porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.
 2. Spółka obowiązana jest realizować inne zadania służące zaspokojeniu potrzeb ludności  w zakresie określonym przez organ założycielski.
 3. Spółka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach Ustawy o rachunkowości.
 4. Do gospodarowania i zbywania przez Spółkę środków trwałych lub zorganizowanych części mienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Umowa Spółki.
 5. Spółka prowadzi rachunkowość oraz sporządza na jej podstawie sprawozdanie finansowe zgodnie zobowiązującymi przepisami o rachunkowości.
 6. Sprawozdanie finansowe Spółki podlega badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości.
 7. Wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego dokonuje Rada Nadzorcza Spółki.

§ 4

Organami Spółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników.
 2. Rada Nadzorcza.
 3. Zarząd.

§ 5

 1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki.
 2. Zadania i kompetencje Zgromadzenia Wspólników określa Kodeks Spółek Handlowych oraz Umowa Spółki.
 3. Zgromadzenie Wspólników powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej.

§ 6

 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad funkcjonowaniem Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a także wykonuje inne kompetencje przewidziane w Umowie Spółki oraz przepisach prawa.
 2. Członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.
 3. Rada Nadzorcza działa zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującymi w Spółce aktami wewnętrznymi.

§ 7

 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
 3. Zadania i kompetencje niezastrzeżone do właściwości Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej należą do Zarządu.
 4. Zarząd może ustanawiać i odwoływać prokurentów.

 

 1. Zasady organizacji i zarządzania

§ 8

 1. Organizacja zarządzania i kierowanie pracą poszczególnych komórek organizacyjnych odbywa się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.
 2. W Spółce obowiązuje zasada służbowego podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
 3. W każdej sprawie istnieje obowiązek zachowania właściwej drogi służbowej, tzn.: przekazywania informacji za pośrednictwem wszystkich kolejnych szczebli zarządzania, zgodnie ze schematem organizacyjnym Spółki.
 4. Każdy pracownik podlega bezpośredniemu przełożonemu, od którego otrzymuje polecenia służbowe. Otrzymując polecenia służbowe od przełożonego wyższego szczebla pracownik wykonuje jego polecenie i niezwłocznie powiadamia o tym swojego bezpośredniego przełożonego.
 5. W ramach wykonywania funkcji nadzorczych Prezes Zarządu, w przypadku stwierdzenia rażących zaniedbań lub szczególnych potrzeb Spółki, może wydać zarządzenia i polecenia poszczególnym komórkom organizacyjnym Spółki lub pracownikom z pominięciem bezpośrednich przełożonych , a także wyciągnąć konsekwencje służbowe.
 6. Każdy pracownik Spółki wykonuje zadania zgodnie z powierzonym mu zakresem czynności i obowiązków.

§ 9

 1. Zarządzanie w Spółce jest dokonywane w formie aktów wewnętrznych organów Spółki, poleceń kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych i osób zajmujących samodzielne stanowiska (uchwał, zarządzeń, poleceń służbowych).
 2. Projekty aktów wewnętrznych opracowują pracownicy pełniący funkcje kierownicze lub samodzielne – każdy w zakresie swojego działania.
 3. Do rozpowszechniania aktów wewnętrznych oraz ich archiwizowania upoważniona jest osoba zatrudniona na stanowisku Specjalisty ds. Pracowniczych i Organizacyjnych.

§ 10

 1. Korespondencję wychodzącą ze Spółki kierowaną do przedsiębiorstw, zakładów, instytucji i urzędów (sprawozdania, analizy, itp.) podpisuje Prezes Zarządu.
 2. Kopie korespondencji wychodzącej powinny być parafowane przez osobę kierującą pracą właściwej komórki.
 3. Parafujący pismo odpowiada za merytoryczne załatwienie sprawy oraz jej zgodność z przepisami prawa.
 4. W sprawach dotyczących stosunku pracy dokumenty podpisuje Prezes Zarządu.

§ 11

 1. Parafowania przez Radcę Prawnego wymagają następujące sprawy:
 1. Umowy cywilnoprawne oraz projekty aktów wewnętrznych, instrukcji i regulaminów, które dotyczą stosunków prawnych Spółki,
 2. Pisma kierowane do Sądów i organów administracji publicznej,
 3. Pisma dotyczące sporów majątkowych, odszkodowań, strat, umorzeń lub potrąceń wierzytelności,
 4. Oświadczenia o rozwiązaniu z pracownikami stosunku pracy w trybie dyscyplinarnym.
 1. W przypadkach szczególnych, na wyraźne polecenie Prezesa Zarządu, wymagana jest pisemna opinia prawna.

 

 1. Struktura organizacyjna.

§ 12

 1. Działalnością Spółki kieruje Zarząd.
 2. Prezes Zarządu sprawuje nadzór nad działalnością poszczególnych komórek organizacyjnych.
 3. Prezes Zarządu może powoływać komisje i zespoły robocze do załatwiania spraw i problemów związanych z działalnością Spółki.
 4. Strukturę organizacyjną Spółki w układzie pionów kompetencyjnych wraz z ustalonymi powiązaniami funkcjonalnymi zawiera i określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego ZK Głogówek Sp. z o.o.
 5. Pracownicy zatrudnieni w komórkach organizacyjnych, w tym osoby zajmujące samodzielne stanowiska oraz osoby pełniące funkcje kierownicze w tych komórkach podlegają Prezesowi Zarządu.

§ 13

 1. Kierownicy działu ponoszą pełną odpowiedzialność za ich funkcjonowanie, zgodnie z obowiązującymi regulaminami i instrukcjami wewnętrznymi Spółki oraz przepisami prawa.
 2. Każdy pracownik kierujący komórką organizacyjną oraz zajmujący samodzielne stanowisko ma obowiązek inicjowania i koordynowania programów minimalizacji kosztów.
 3. Kierownicy komórek organizacyjnych oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska występują z wnioskami do Zarządu w sprawach wymagających uchwały Zarządu lub zarządzenia Prezesa Zarządu. Wniosek powinien być na piśmie i powinien zawierać propozycje rozwiązań wraz z uzasadnieniem.
 4. Kierownicy poszczególnych działów i osoby zajmujące samodzielne stanowiska administrują powierzonym ich pieczy majątkiem Spółki oraz odpowiadają za prawidłową realizację powierzonych im zadań.

 

§ 14

W strukturze organizacyjnej Spółki funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

 1. Dział Finansowo-Księgowy (DFK)
 2. Dział Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych (DG).
 3. Dział Wodociągów i Kanalizacji. (DWIK)
 4. Specjalista ds. pracowniczych i organizacyjnych (SPO)
 5. Radca Prawny.

§ 15

Wszyscy zatrudnieni w Spółce  przy wykonywaniu zadań służbowych zobowiązani są kierować się następującymi zasadami:

 1. Rzetelnością, efektywnością i terminowością.
 2. Dbałością o dobro i mienie Spółki.
 3. Współżycia społecznego i współdziałania.
 4. Przestrzegania obowiązującej tajemnicy służbowej i tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki.

IV.  Podstawowe zakresy działania komórek organizacyjnych Spółki.

§ 16

Do podstawowych zadań komórek organizacyjnych należy:

 1. Prowadzenie całokształtu spraw wynikających z zakresu działania komórki,
 2. Podejmowanie niezbędnych kroków i środków dla zapewnienia realizacji zadań objętych zakresem działania komórki oraz nie dopuszczenie do spowodowania strat,
 3. Przestrzeganie wykonywania zarządzeń, poleceń służbowych Prezesa Zarządu, Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników,
 4. Bieżące śledzenie aktów normatywnych związanych z działalnością komórki, przekazywanie treści podległym pracownikom oraz wprowadzanie w życie ich postanowień,
 5. Wykonywanie i opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych przedsiębiorstwa w przedmiocie spraw wymagających ujęcia lub uregulowania w zakresie wynikającym z zadań komórki,
 6. Zgłaszanie wniosków odnośnie poprawy warunków bhp na stanowisku pracy,
 7. Analiza wniosków kontroli przeprowadzonych przez zewnętrzne i wewnętrzne jednostki kontroli oraz nadzór ich realizacji, a także bezpośrednie ich wykonanie,
 8. Merytoryczne załatwianie postulatów, wniosków oraz skarg i zażaleń stosownie do obowiązującej w Spółce procedury,
 9. Bieżące informowanie Zarządu o przebiegu realizacji zadań wchodzących w zakres działania komórki,
 10. Przygotowanie materiałów na naradę i konferencję oraz merytoryczna ich obsługa,
 11. Zawiadomienie Zarządu Spółki o stwierdzonych  niedociągnięciach i uchybieniach wynikających z otrzymywanych dokumentów w trakcie załatwiania spraw wchodzących w zakres komórki,
 12. Opracowanie zagadnień nie objętych zakresem działania komórki zleconych doraźnie przez Prezesa Zarządu lub Głównego Księgowego.
 13. Komórki organizacyjne nie posiadają uprawnień do wydawania sobie wzajemnych zleceń.

V.  Odpowiedzialność kierowników komórek organizacyjnych Spółki.

§ 17

 1. Kierownik komórki organizacyjnej kieruje całokształtem prac, których wykonanie wynika z zakresu działania komórki, zarządzeń i innych przepisów, obowiązujących w danym zakresie lub zawartych poleceniach.
 2. Kierownik komórki organizacyjnej uprawniony jest do:
 1. Wydawania dyspozycji i wytycznych podległym pracownikom niezbędnych do wykonania zadań komórki,
 2. Reprezentowanie spraw pracowników komórki w zakresie:
 1. Przedstawiania opinii personalnych,
 2. Stawianie wniosków o przyznanie premii, wyróżnień oraz kar podległym pracownikom,
 3. Występowanie z wnioskiem o zezwolenie na wykonanie prac w godzinach nadliczbowych,
 4. Rozlicznie z wykonania delegacji służbowej podległych pracowników,
 5. Oceny pracowników komórki.
 1. Do obowiązków kierownika komórki organizacyjnej należy w szczególności:
 1. Ustalenie wewnętrznej organizacji pracy w komórce, opracowanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników komórki,
 2. Przekazywanie podległym pracownikom ustaleń Zarządu dotyczących zadań,
 3. Prowadzenie wewnętrznych odpraw z pracownikami o tematyce informacyjnej, instruktażowej i kontroli wykonania ustaleń lub realizacji prac.
 1. Kierownik komórki organizacyjnej ponosi odpowiedzialność na podstawie obowiązujących przepisów za:
 1. Należytą i terminową realizację zadań należących do zakresu działania komórki organizacyjnej,
 2. Przestrzeganie drogi służbowej w załatwianiu spraw oraz jednolitych zasad prowadzenia spraw kancelaryjnych obowiązujących w Spółce,
 3. Przestrzeganie obowiązujących w Spółce przepisów prawnych i innych aktów normatywnych w tym Regulaminu Pracy,
 4. Zabezpieczenia mienia Spółki w zakresie komórki przed zniszczeniem, kradzieżą, marnotrawstwem lub pożarem, itp.,
 5. Kontrola merytoryczna dokumentów zaszłości gospodarczej w zakresie działania komórki,
 6. Kontrola dyscypliny pracy podległych pracowników,
 7. Kontrola i przestrzeganie zabezpieczenia tajemnicy służbowej pracowników komórki,
 8. Przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów pożarowych w nadzorowanej komórce.
 1. W czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej zastępuje go pracownik wyznaczony przez niego za zgodą Prezesa Zarządu lub Głównego Księgowego. Wyznaczony pracownik przyjmuje obowiązki i uprawnienia oraz odpowiedzialność kierownika komórki organizacyjnej.

VI. Podstawowe obowiązki pracownika.

§ 18

 1. Do podstawowych obowiązków pracownika należy:
 1. Wykonywanie zadań wynikających z zakresu czynności oraz na zlecenie przełożonego, przejściowe okresowe wykonywanie czynności nie należących do zakresu jego zwykłych czynności służbowych, jeżeli tego wymaga dobro Spółki,
 2. Znajomość obowiązujących przepisów, zarządzeń instrukcji, regulaminów dotyczących zakresu jego pracy,
 3. Przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów prawa pracy oraz Regulaminu pracy w tym głównie przepisów bhp i p. pożarowych,
 4. Dbałość o przydzielone stanowisko.
 1. Pracownik ponosi odpowiedzialność za wyniki pracy na powierzonym stanowisku oraz powierzony mu majątek  Spółki.

§ 19

Do uprawnień pracownika należy:

 1. Każdy pracownik jest uprawniony do otrzymywania od swego zwierzchnika informacji i wytycznych do należytego wykonania pracy i składania wniosków dotyczących usprawnienia pracy.
 2. Zgłaszanie kierownikowi potrzeb i trudności przy wykonywaniu powierzonych obowiązków.
 3. Zwracanie się do przełożonego wyższego szczebla w sprawach spornych lub nie rozstrzygniętych przez bezpośredniego przełożonego.

VII. Zasady podziału zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwem Spółki.

§ 20

 1. Główny Księgowy prowadzi i koordynuje całokształtem zagadnień Działu Finansowo-Księgowego Spółki w zakresie:
 1. Organizacji finansów i księgowości,
 2. Wdrożenia i doskonalenia wewnętrznego obiegu dokumentacji finansowej,
 3. Kontroli wewnętrznej.
 1. Do zakresu zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:
 1. Opracowanie i zorganizowanie księgowości i sprawozdawczości finansowej w sposób zapewniający ochronę mienia  i kontrolę wykonania zadań oraz prawidłowy rachunek gospodarczy,
 2. Zorganizowanie prawidłowego obiegu dokumentów niezbędnych dla rachunkowości oraz bieżące prowadzenie rachunkowości,
 3. Prowadzenie syntetycznej i analitycznej księgowości środków trwałych , tabel amortyzacyjnych, analityki umorzeń,
 4. Prowadzenie księgowości materiałowej w układzie ilościowym i wartościowym oraz bieżące uzgodnienia stanów z kartotekami magazynu,
 5. Badanie terminowości, rzetelności i prawidłowości przeprowadzonej w Spółce inwentaryzacji, dopilnowanie należytego zorganizowania i terminowego przebiegu spisów inwentaryzacyjnych oraz ich rozliczenia,
 6. Opracowywanie na podstawie sprawozdań finansowych analiz stanu majątku i wyników finansowych Spółki, a w szczególności analiz wynikowych kosztów własnych pod kątem ich prawidłowości,
 7. Opracowanie preliminarza budżetowego,
 8. Opracowanie rocznych planów i kosztów własnych,
 9. Opracowanie analiz z działalności gospodarczej Spółki oraz wysuwanie wniosków usprawniających,
 10. Kwalifikowanie dowodów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych,
 11. Określenie sposobu ujęcia w księgach rachunkowych,
 12. Kontrola dokładności dokonywanych w księgach rachunkowych zapisów zdarzeń w ujęciu chronologicznym i syntetycznym,
 13. Sporządzanie i kontrola sprawozdań finansowych do których dane wynikają z ksiąg rachunkowych,
 14. Okresowe sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów  i pasywów,
 15. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 16. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości,
 17. Wdrażanie i kontrola realizacji obowiązujących w rachunkowości standardów,
 18. Określanie niezbędnych przychodów i ich alokacja na poszczególne grupy taryfowe odbiorców usług w celu zapewnienia prawidłowej budowy taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
 19. Nadzór i kontrola pracy podległych pracowników w zakresie prac finansowo-księgowych,
 20. Organizowanie okresowych inwentaryzacji i nadzór nad pracami komisji inwetaryzacyjnych środków trwałych przedmiotów nietrwałych,
 21. Terminowe sporządzanie rozliczenia kosztów w poszczególnych miesiącach z podziałem na poszczególne stanowiska kosztów,
 22. Sporządzanie planów rzeczowo-finansowych,
 23. Sporządzanie bilansu,
 24. Dokonywania  wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,
 25. Wstępnej kontroli legalności  dokumentów dotyczących wykonania planów finansowych Spółki oraz ich zmiany.
 1. W zakresie spraw płacowych:
 1. Sporządzanie list płac dla pracowników oraz zasiłków chorobowych,
 2. Naliczanie wynagrodzenia pracownikom, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ubezpieczeniowych,
 3. Prowadzenie spraw dot. ubezpieczeń społecznych, obliczanie wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego (zasiłki macierzyńskie, wychowawcze, porodowe, rodzinne),
 4. Kontrola kart BZ pod względem formalnym i rachunkowym,
 5.  Dokonywanie potrąceń związanych z wypłatą wynagrodzeń zgodnie z zobowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 6. Terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami sporządzanie rozliczeń z tytułu wypłaconych wynagrodzeń oraz obowiązujących w tym zakresie sprawozdawczości,
 7. Wystawianie zaświadczeń związanych z wysokością pobieranych wynagrodzeń za pracę,
 8. Prowadzenie kart zarobkowych oraz kartotek zasiłków chorobowych,
 9. Obsługa programu Płatnik,
 10. Sporządzanie i  transfer elektroniczny deklaracji, raportów i przelewów wynikających z wynagrodzeń osobowych i bezosobowych rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS-em i PFRON- Em,

§ 21

Do zadań i kompetencji  Kierownika Działu  Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych należą w szczególności:

 1. Koordynowanie, kierowanie i kontrola pracy podległych działów.
 2. Dbanie o pozytywny wizerunek Spółki.
 3. Stałe śledzenie ogłoszeń odnośnie przetargów  w zakresie gospodarki odpadami, zabieganie o nowe zlecenia, reklamowanie zadań wykonywanych przez Spółkę, sporządzanie ofert.
 4. Przygotowywanie materiałów przetargowych na roboty związane z wywozem nieczystości stałych i segregacją śmieci.
 5. Analiza kosztów i wyników ekonomiczno-finansowych podległych działów, przedstawienie propozycji usprawnień działania i możliwości zwiększania zysków Spółki.
 6. Prawidłowe rozliczanie pobranych części zamiennych niezbędnych do wykonywania remontów przez warsztat samochodowy.
 7. Prowadzenie ewidencji wydanych narzędzi i sprzętu oraz kontrola ich zużycia.
 8. Sporządzanie wniosków do likwidacji zużytego sprzętu i narzędzi.
 9. Zabezpieczenie dyscypliny i kontrola czasu pracy podległych pracowników (przestrzeganie wymiaru i norm czasu  pracy).
 10. Prowadzenie dziennych raportów pracy podległych pracowników.
 11. Sporządzanie dokumentacji płacowej (BZ) i wniosków premiowych pracowników podległych działów.
 12. Stała współpraca z inspektorem bhp z zakresie realizacji przepisów bhp, kontrolowanie przestrzegania przepisów oraz bieżące szkolenie stanowiskowe podległych pracowników.
 13. Wnioskowanie o udzielenie nagród i kar za naruszenie dyscypliny pracy przez podległych pracowników.
 14. Sporządzanie bieżącej sprawozdawczości.
 15. Przygotowywanie korespondencji wynikającej z zakresu obowiązków.
 16. Zarządzanie taborem samochodowym, kontrola sprawności sprzętu transportowego, zlecanie napraw i zakupu niezbędnych części.
 17. Prowadzenie analizy kosztów remontu.
 18. Kontrola terminu badań technicznych samochodów.
 19. Czuwanie nad stanem gotowości i sprawności  technicznej pojazdów.
 20. Ustalanie zakładowych norm zużycia paliwa na poszczególne pojazdy.
 21. Prowadzenie kart ewidencyjnych akumulatorów, ogumienia i kontrola ich prawidłowej eksploatacji.
 22. Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej wszystkich pojazdów (karty drogowe, miesięczne karty eksploatacyjne, książki pojazdów , dokumenty najmu, itp.).
 23. Prowadzenie dokumentacji związanej z pracą kierowców, kontrolą legalności i terminowości uprawnień do kierowania pojazdami.
 24. Rozliczanie kierowców z pobranego paliwa.
 25. Bieżący monitoring systemu GPS, rozliczanie tras, godzin pracy i zużytego paliwa.
 26. Prowadzenie regularnego wywozu nieczystości stałych i płynnych.
 27. Utrzymywanie czystości uli, placów oraz innych terenów komunalnych opróżnianie koszy ulicznych.
 28. Zwalczanie ujemnych skutków zimy w tym należyte przygotowanie sprzętu i materiałów do AKCJI ZIMA.
 29. Zawieranie umów na prace  i usługi w zakresie higieny komunalnej.
 30. Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych , odzysk surowców wtórnych, recykling oraz złomowanie zużytych samochodów.
 31. Organizowanie i prowadzenie działań w zakresie zbiórki, segregacji, odzysku i recyklingu odpadów.
 32. Prowadzenie działań zmierzających do pozyskania odpadów komunalnych zgodnie z posiadanymi decyzjami władz administracyjnych i wynikających z przyjętych planów rzeczowo-finansowych.
 33. Podejmowanie niezbędnych działań zapewniających sprzedaż wysegregowanych surowców wtórnych na najkorzystniejszych warunkach.
 34. Organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie prac bieżącej eksploatacji  majątku Spółki zgodnie aktami prawnymi i decyzjami władz administracyjnych, szczególnie w zakresie Ochrony Środowiska.
 35. Organizowanie, i nadzorowanie prawidłowości prowadzenia okresowych pomiarów emisji.
 36. Wypełnianie kart pracy pojazdów.
 37. Utrzymanie czystości i porządku na terenie bazy transportowej oraz warsztatu.
 38. Prowadzenie ewidencji zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych.
 39. Zawieranie umów o najem lokali i dzierżawę terenów i urządzeń.
 40. Naliczanie czynszów.
 41. Prowadzenie bezpośredniej obsługi lokatorów poprzez przyjmowanie wszystkich zgłoszeń i interwencji (osobistych, pisemnych, telefonicznych) lokatorów związanych z mieszkaniem, budynkiem, terenem przydomowym oraz załatwienie lub spowodowanie załatwienia sygnalizowanych spraw.
 42. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy organizowaniu właściwej opieki nad ludźmi starszymi i chorymi, zamieszkałymi w zasobach mieszkaniowych Gminy Głogówek.
 43. Dokonywanie przeglądów stanu porządkowego i estetycznego podwórek oraz terenów przydomowych.
 44. Dokonywanie przeglądów stanu technicznego budynków, mieszkań, klatek schodowych, piwnic i strychów.
 45. Zabezpieczenie budynków przed pożarem i klęskami żywiołowymi.
 46. Planowanie gruntownych remontów i modernizacji budynków.
 47. Prowadzenie dokumentacji wykonywanych remontów bieżących, odpłatnych i lokatorskich na poszczególne obiekty.
 48. Bieżące usuwanie uszkodzeń i braków o charakterze eksploatacyjno-konserwacyjnym.
 49. Przygotowywanie materiałów przetargowych na roboty budowlane, remontowe i inne.
 50. Stałe śledzenie ogłoszeń odnośnie przetargów w  zakresie robót wykonywanych przez Spółkę, zabieganie o nowe zlecenia, reklamowanie zadań wykonywanych przez Spółkę.
 51. Prowadzenie książek obiektów budowlanych.
 52. Wykonywanie dodatkowych czynności zlecanych przez Prezesa Zarządu.

§ 22

Do zadań i kompetencji Specjalisty ds. Pracowniczych i Organizacyjnych należy całokształt spraw pracowniczych i socjalnych, a szczególności:

 1. W zakresie spraw organizacyjno-gospodarczych:
 1. Administrowanie pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi budynku Spółki,
 2. Zaopatrzenie w środki techniczno-organizacyjne i sprzętowe,
 3. Prowadzenie magazynu i ewidencji materiałów biurowych,
 4. Prowadzenie rejestru uchwał Zarządu i zarządzeń wewnętrznych,
 5. Prowadzenie archiwum Spółki,
 6. Obsługa kancelaryjna
 7. Prowadzenie sekretariatu,
 8. Zaopatrywanie pracowników umysłowych w materiały piśmienne oraz druki ścisłego zarachowania i ich rozliczenie,
 9. Prowadzenie wszystkich spraw kancelaryjnych, sporządzanie zapotrzebowań na materiały biurowe, druki, kontrola ich zużycia, prowadzenie rejestru używanych pieczątek, rozliczanie telefonów,
 10. Przygotowywanie umów najmu pomieszczeń w uzgodnieniu z radcą prawnym,
 11. Ewidencję delegacji służbowych,
 12. Książkę kontroli zewnętrznych Spółki,
 13. Rozliczanie opłat pocztowych,
 14. Utrzymanie czystości i prawidłowego stanu sanitarnego pomieszczeń biurowych oraz zabezpieczenia ich  przed kradzieżą i pożarem.
 1. W zakresie spraw pracowniczych i socjalnych:
 1. Prowadzenie akt pracowniczych,
 2. Przestrzeganie przepisów ustawodawstwa pracy, obowiązującego regulaminu pracy i innych obowiązujących aktów prawnych,
 3. Prowadzenie ewidencji i kartotek stanu i ruchu pracowników w układzie ilościowym, kategorii zawodowych, miejsca pracy, płacy, wieku i wykształcenia.
 4. Rekrutacja i selekcja kadry, zgodnie z potrzebami Spółki i przyjętym planem zatrudnienia,
 5. Rozliczanie absencji nieusprawiedliwionej i usprawiedliwionej. Analiza powodów absencji nieusprawiedliwionej, spóźnień stosowania środków w celu ich zlikwidowania i zapobiegania oraz występowanie z wnioskiem o ukaranie,
 6. Całokształt spraw związanych z pracą w godzinach nadliczbowych,
 7. Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich,
 8. Prowadzenie spraw dotyczących odbywania praktyk zawodowych oraz stażów absolwenckich,
 9. Sprawowanie opieki nad osobami wykonującymi prace społecznie użyteczne oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 10. Całokształt spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem  pracowników,
 11. Przygotowanie pism związanych ze zmianą stawek pracowniczych, zmianą stanowisk, udzielaniem nagród i kar porządkowych, zmianą rozkładu czasu pracy i innych bieżących sprawach pracowniczych,
 12. Kontrola nad przestrzeganiem porządku dyscypliny pracy,
 13. Współpraca w zakresie szkoleń bhp.
 14. Prowadzenie ewidencji badań lekarskich pracowników,
 15. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy,
 16. Zagadnienia związane z przejściem na emerytury i renty pracowników,
 17. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu,
 18. Pomoc przy wprowadzaniu zmian do regulaminów zakładowych,
 19. Przygotowanie pism według zaleceń Prezesa Zarządu,
 20. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie spraw kadrowych,
 21. Prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
 22. Określanie potrzeb socjalno-bytowych pracowników oraz opracowywanie w tym zakresie propozycji planów i programów we współpracy z organizacją związkową,
 23. Prowadzenie ewidencji wypłat za wczasy pod gruszą oraz inne z Funduszu Socjalnego,
 24. Organizowanie i nadzorowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych dla pracowników Spółki,
 25. Wykonywanie dodatkowych czynności zlecanych przez Zarząd Spółki.

§ 23

Do zakresu zadań i kompetencji Kierownika Działu Wodociągów i Kanalizacji należą w szczególności:

 1. Bieżący nadzór i kontrola pracy ujęć wody eksploatowanych przez Spółkę.
 2. Prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem pozwoleń wodno-prawnych na pobór wód podziemnych, wprowadzanie ścieków.
 3. Przestrzeganie obowiązujących standardów obsługi odbiorców usług zwartych w Regulaminie Dostarczania Wody i Odbioru Ścieków.
 4. Bieżąca konserwacja wszystkich urządzeń technicznych i elektroenergetycznych, wewnętrznych sieci elektrycznych, urządzeń sterujących oraz obiektów budowlanych.
 5. Opracowywanie wniosków taryfowych.
 6. Branie udziału w komisji ds. okresowych przeglądów technicznych budynków i urządzeń.
 7. Dbałość o estetykę i porządek na terenie ujęć wody i ich najbliższym otoczeniu oraz zgodnie z wymogami oznakowanie o zabezpieczenie ujęć wody.
 8. Określanie potrzeb remontowych i modernizacyjnych do realizacji w planach rocznych i wieloletnich Spółki.
 9. Ustalanie wysokości opłat z tytułu korzystania ze Środowiska w zakresie poboru wód podziemnych i prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie.
 10. Naliczanie opłat dodatkowych za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.
 11. Bieżące prowadzenie i kontrola pracy oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków.
 12. Czyszczenie, usuwanie zatorów i awarii na kanalizacji sanitarnej.
 13. Kontrola poprawności korzystania z urządzeń kanalizacyjnych przez użytkowników sieci.
 14. Eliminacja wód deszczowych z kolektorów kanalizacji sanitarnej.
 15. Monitoring w zakresie określania norm zanieczyszczeń, przekraczania tych norm i ustalania kar pieniężnych z tytułu tych przekroczeń.
 16. Dokonywanie okresowych przeglądów technicznych budynków, budowli i urządzeń.
 17. Nadzorowanie prac remontowych i modernizacyjnych przeprowadzonych siłami Spółki.
 18. Prowadzenie ewidencji i raportów:
 1. Raport dzienny i miesięczny z pracy oczyszczalni,
 2. Dziennik pracy obsługi,
 3. Eksploatacji urządzeń.
 1. Sporządzanie wymaganych sprawozdań.
 2. Ustalanie wysokości opłat z tytułu korzystania ze Środowiska w zakresie ilości, stanu, składzie i rodzajach ścieków wprowadzanych do wód.
 3. Wykonywanie innych, zleconych czynności i poleceń zleconych przez Zarząd Spółki.

 

§ 24

Do zadań Radcy Prawnego należą:

 1. Udzielanie porad, opinii  i wyjaśnień w sprawach stosowania obowiązujących przepisów prawnych.
 2. Współdziałanie przy zawieraniu umów oraz wprowadzaniu wewnętrznych aktów normatywnych wywołujących określone skutki prawne.
 3. Sporządzanie pism procesowych.
 4. Reprezentowanie interesów Spółki przed organami orzekającymi oraz współudział w dochodzeniu roszczeń.
 5. Współdziałanie w wewnątrzzakładowym postępowaniu w sprawach pracowniczych.
 6. Zapobieganie nieprawidłowościom w stosowaniu prawa.
 7. Popularyzacja prawa wśród pracowników

VIII. Postanowienia końcowe.

§ 25

 1. Wykazy obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników zawierają zakresy czynności tych pracowników.
 2. Sprawy porządkowe i dyscyplinarne pracowników regulują postanowienia Regulaminu Pracy.

§ 26

Zmiany niniejszego Regulaminu Organizacyjnego mogą być dokonane po uzyskaniu  ich zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki w trybie przewidzianym do uchwalenia niniejszego Regulaminu.

§ 27

Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą z mocą obowiązującą z dniem przyjęcia pracowników Zakładu Mienia Komunalnego w Głogówku.

 

 

Załącznik: DOCXSchemat Organizacyjny ZK Głogówek Sp. z o.o..docx (20,40KB)